Najbližší koncert:

 4. 5. 2024 o 18:00 v MsKS Nové Mesto n/V

O nás

Malý komorný orchester (MKO) je voľné združenie neprofesionálnych amatérskych hudobníkov. Orchester sa orientuje na začínajúcich hráčov predovšetkým z radov mládeže, hoci radi medzi sebou privítame i staršie ročníky. MKO je skutočne amatérskym telesom, ktoré máva 10-15 členov rôznych vekových kategórií. Počas svojej niekoľko ročnej existencie sa v ňom vystriedala asi stovka hráčov. Orchester tvoria sláčiky a flauty, príp. ďalšie hudobné nástroje. Nástrojová pestrosť umožňuje interpretáciu náročnejších skladieb. Orchester skúša pravidelne raz do týždňa 2,5 hodiny, spravidla v sobotu doobeda. Orchester nie je profilovaný na žiadne hudobné obdobie, štýl ani skladateľa. Venuje sa interpretácii skladieb všeho druhu od renesancie až po súčasnú modernú tvorbu žijúcich skladateľov.

Hľadáme nových hráčov, uplatnenie nájdu všetky klasické hudobné nástroje. V prípade záujmu nás prosím bez váhania kontaktujte. Tešíme sa na vás.

Orchester má výrazne regionálny charakter. Väčšina jeho aktivít sa odohráva v novomestskom regióne. MKO organizuje samostatné koncerty a podieľa sa na mnohých aktivitách organizovaných MsKS a mestom. Svojou aktivitou si získal stále publikum a dobré meno, je významnou súčasťou kultúrneho života Nového Mesta nad Váhom. Mimoregionálnych aktivít sa zúčastňujú menšie inštrumentálne skupiny, najmä z logistických dôvodov. V rokoch 2001-2005 pôsobilo v rámci orchestra Junior Trio v nástrojovom zložení priečna flauta, husle a violončelo. V súčastnosti je to sextet v zložení 2x flauta, husle, violončelo, kontrabas a elektronické piano.

V prípade záujmu o vystúpenie celého orchestra príp. menšej skupiny nás prosím kontaktujte.

K vzniku orchestra viedol nelichotivý stav v našom regióne. Žiaci ZUŠiek po úspešnom absolvovaní prestávali hrať, pretože v regióne nebolo žiadne hudobné teleso, kam by mohli zamieriť a využiť nadobudnuté hudobné znalosti. Práve tieto pomery vyústili v roku 1997 do založenia Malého komorného orchestra. Hlavným poslaním orchestra bolo a je dať hráčom príležitosť hrať. Spočiatku orchester tvorila stredoškolská mládež, časom však zlákali do svojich radov i absolventov starších ročníkov, ktorí opäť vytiahli svoje nástroje a začali znovu hrať. Činnosť orchestra od samého začiatku podporuje a zastrešuje Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom. V jeho priestoroch orchester pracuje a taktiež mu zabezpečuje materiálnu pomoc. Zakladateľom orchestra je Ing. Milan Wróbel, ktorý MKO od jeho vzniku až do roku 2012 aj viedol. Súčasným umeleckým vedúcim je Ing. Peter Pristaš.

K najvýznamnejším úspechom orchestra môžeme zaradiť 20 samostatných koncertov, účasť na súťaži Divertimento musicale (1999, 2011, 2014, 2021), účasť na Bellových hudobných dňoch (2000, udelený Pamätný list za účasť a Diplom za sympatický interpretačný prejav), koncerty v Anglicku (2001), audio nahrávka koncertu (2007), Slávnostný koncert k otvoreniu Galérie MsKS (2006), Slávnostný a galakoncert pri priležitosti 50. výročia otvorenia MsKS, udelenie ďakovného listu primátora mesta mnohým členom orchestra, udelenie ocenení Podjavornských rodákov (2008, čestný titul Významná osobnosť Podjavoriny pre vedúceho MKO za založenie a 10-ročné pôsobenie MKO a reprezentáciu mesta a regiónu Podjavoriny v kultúre a titul Významný produkt Podjavoriny pre orchester). Spolupráca s českým husľovým virtuózom Marcom Čaňom, českým dirigentom Jiřím Čaňom, husľovou virtuózkou prof. Jelou Špitkovou, trubkárom Slavomírom Ježkom a komorným speváckym zborom Apollo z Bratislavy. Najväčším úspechom je však dobré meno orchestra a jeho tvorivá činnosť po viac než jednu dekádu.

Sponzori: